Manisa Büyükbelen Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Manisa Büyükbelen Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Reklamlar

T.C MANİSA SARUHANLI İLÇESİ BÜYÜKBELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ‘NDAN İLAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesindeki genel şartlar ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. Maddesinde belirtilen şartlar ile aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye eri kadrolarına açıktan atama ile alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- Türk vatandaşı olmak,

2- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

3- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kavdı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg, kadınlarda en az 1,60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

4- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

5-Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6-Siyasi ve medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,

7- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak. Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak,

8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu

Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş, önlisans mezunu (KPSSP93) ve lise mezunu (KPSSP94) 63 ve üzeri puanı almış olmak.

9-Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 08 Nisan 20U Cuma saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yazı işleri biriminden alınacaktır.

10-Ayrıca sağlık açısından kapalı mekân, dar alan vc yükseklik gibi, fobisi olmamak kaydıyla ttfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Bu konuda sağlık raporu istenir.)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 06 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00 arasında Büyükbelen Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Birimine şahsen yapılacaktır. E-Mail ya da posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELCELER:

Aday tarafından noksansız olarak doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecektir) ekinde aşağıdaki belgeler sunulacaktır.

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya ÖSYM’ den Onaylı fotokopisi

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Nosu olan)

3- 3 adet Yeni çekilmiş vesikalık Fotoğraf

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin Aslı veya Noter tasdikli sureti

5-Erkek adaylar için Terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan

6-Cumlıuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (son 1 Ay içinde alınmış.)

7-İkametgâh belgesi.

8- Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav; Büyükbelen Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında olup; 11/04/2011 Pazartesi Günü saat 10.00 da yapılacaktır.

Dayanıklılık sınavı, yine aynı gün saat 14.00 ‘de Belediyemiz futbol sahasında yapacaktır (NOT- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAV KONULARI (Mülakat sınav konuları)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk tikeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatı

e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alımları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Başvuranlar arasından en yüsksek puana sahip adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek, sözlü sınava çağırılır.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı nmotu, sözlü mülakat sınavından alınan nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL ve YEDEK üye belirlenecektir. Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.Atama yapılacaklara sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilir.

Sınav Komisyonu sınav sonunda personel alımı için ilaııa çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.

Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamalan iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Rate this post
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum yapın