Manisa Yılmaz Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Manisa Yılmaz Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı –

Reklamlar

T.C MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ YILMAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ‘NDAN İLAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesindeki genel şartlar ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. Maddesinde belirtilen şartlar ile aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye eri kadrolarına açıktan atama ile alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- Türk vatandaşı olmak,

2- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

3- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kavdı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg, kadınlarda en az 1,60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

4- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

5-Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6-Siyasi ve medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,

7- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak,

8- 1. Sıra Noda belirtilen 11. derece İtfaiye Eri Kadrosu için Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak.

9-2010 yılı (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünden en az 64 puan ve üzeri almış olmak.

10-Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 25 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Yılmaz Belediye Başkanlığından alınacaktır.

11-Ayrıca sağlık açısından kapalı mekân, dar alan vc yükseklik gibi, fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Bu konuda sağlık raporu istenir.)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 13 Nisan 2011 Çarşamba Günü Saat 08.00 den Saat:17.00’ye kadar Yılmaz Belediye Başkanlığına şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2-Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3-Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4-KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.

5-Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

6-Erkek adaylar için Askerlik Şubesi’nden alınacak “Askerlikle İlişiklik Belgesi”

7-Muhtardan veya Nüfus Dairesinden (bilgisayra çıktısı) İkametgah.

SINAV YERİ ZAMANI VE SAATİ:

Sınav yeri Yılmaz Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 29/04/2011 Cuma günü saat 10:00’ da yapılacaktır.

Dayanıklılık sınavı yine aynı gün saat:14.00’de Belediyemiz Şantiye Tesislerinde yapılacaktır.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuatlardan oluşacaktır.

e)Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alımları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Başvuranlar arasından en yüsksek puana sahip adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek, sözlü sınava çağırılır.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı nmotu, sözlü mülakat sınavından alınan nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL ve YEDEK üye belirlenecektir. Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.Atama yapılacaklara sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilir.

Sınav Komisyonu sınav sonunda personel alımı için ilaııa çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.

Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamalan iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Rate this post
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum yapın