Giresun Çamoluk Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Giresun Çamoluk Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı –

Reklamlar

T.C. GİRESUN İLİ

ÇAMOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Çamoluk Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15., 16. ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına, lise ve dengi okul için 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sı

navına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ PERSONEL KADROLAR:

TOPLAM : 1 Adet İtfaiye Eri

BAŞVURU ŞARTLARI:

Türk Vatandaşı olmak.

İtfaiye eri sınavının yapılacağı 13.04.2011 tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

Erkek adayların Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş ve tecilli olmak

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg, dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır. (Boy ve kilo tespit formunun boşu Belediyemizce temin edilecektir.)

Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden en az yukarıdaki tabloda belirtilen puanı almış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 12.04.2011 Salı günü Saat 08.30 da başlayıp aynı gün saat 17.00 sona erecektir.

Başvurular; Çamoluk Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğüne (Kurtuluş Mahallesi Fatih Cad No:35 ÇAMOLUK/GİRESUN adresine) şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1- Aday tarafından doldurulacak olan İş talep formu Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden

Temin edilecektir.

2 – KPSS Sonuç Belgesinin Aslı veya onaylı sureti

3 – T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4 – Öğrenim durumlarını gösterir Diplomanın aslı veya tasdikli sureti ibraz edilecektir

5 – Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi başvuru formuna

Yapıştırılacaktır),

6 – Adli sicil belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından) son 1 (bir) ay içinde alınmış,

7 – Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olduğuna dair belge

8- En az D+ G sınıfı Ehliyeti 0lmak

9- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilgisayar işletmeni

Sertifikasına ( Belgesine) sahip olmak

10- İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduğunu gösterir, Resmi Sağlık kurulu raporu

İstenir

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1 adet İtfaiye Eri boş kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi, belediyemiz internet sitesinde www.çamoluk.bel.tr adresinde ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 13.04.211 tarihinde saat:10.00’ya kadar Çamoluk Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

Sınav, Çamoluk Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binasında Meclis Salonunda 13.04.2011 Çarşamba günü saat: 14.00 da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,

Genel Kültürden oluşacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1- Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati adaylara sınava giriş belgesinde ve Belediyemizin www.çamoluk.bel.tr adresinden duyurulacaktır.

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme; Komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2- Başarı notu; sözlü sınavdan alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

3- Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, adayların sözlü mülakat sınavından alınan notun (kurum sınavı başarı puanının) %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir.

4- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirtilen sözlü sınav listesinde başarı sıralamasına göre belediyemizin www.çamoluk.bel.tr internet adresinden ilan edilir.

5- Sınav sonuçları kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

6- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların ve ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine, birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

7- Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İlan olunur.

Rate this post
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum yapın