Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında Avrupa Birliği Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere boş bulunan 3 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna G maddesinde belirtilen çerçevede yapılacak yabancı dilden sözlü sınav sonucunda personel alınacaktır

Reklamlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

A. GENEL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında Avrupa Birliği Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere boş bulunan 3 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna G maddesinde belirtilen çerçevede yapılacak yabancı dilden sözlü sınav sonucunda personel alınacaktır.

B. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 – Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce), Dilbilim (İngilizce), İngiliz Dilbilimi, İngiliz Filolojisi bölümleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

3 – 2011 Yılının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4 – Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP108 puan türünden en az 80 puan almış olmak,

5 – İngilizce dilini Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıdaki belgelerden en az biri ile kanıtlamak,

a) Son müracaat tarihi itibariyle geçerli olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 puan almak veya;

b) Son müracaat tarihi itibariyle geçerli TOEFL IBT sınavından en az 65 veya TOEFL CBT sınavından en az 155-157 veya TOEFL PBT sınavından en az 470-471 puan almış olmak veya son müracaat tarihi itibariyle geçerli IELTS (Akademik) sınavından her bölümden 6 puan almış olmak veya son müracaat tarihi itibariyle geçerli TOEIC sınavında en az 775-779 puan almış olmak veya son müracaat tarihi itibariyle geçerli FCE sınavında C almış olmak veya son müracaat tarihi itibariyle geçerli CAE sınavından C almış olmak veya son müracaat tarihi itibariyle geçerli CPE sınavından C almış olmak;

6 – Erkek adaylar için son müracaat tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak;

7 – Sağlık durumu yurtiçi ve yurtdışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak;

C. BAŞVURU:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, D bölümünde belirtilen belgelerle birlikte 6/4/2011 tarihinden itibaren son başvuru tarihi olan 20/4/2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 06100 Bahçelievler/ANKARA adresine yapılacaktır. Son Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Evrakına, son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

D. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

1 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Web sayfasından (http//www.enerji.gov.tr) veya Personel Dairesi Başkanlığı’ndan temin edip dolduracakları

a) “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi”

b) Sabıka Durumu Beyan Formu

c) Sağlık Durumu Beyan Formu

2 – Nüfus Cüzdanlarının aslı (nüfus cüzdanının fotokopisi ile birlikte) veya noter tasdikli örneği,

3 – 4.5×6 ebadında, yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4 – KPSS Sonuç belgesinin aslı (KPSS Sonuç belgesinin fotokopisi ile birlikte) veya noter tasdikli örneği,

5 – Kendi el yazısı ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri, iş ve ikametgâh adresleri ile mobil ve sabit telefon iletişim bilgilerinin belirtildiği öz geçmişi,

6 – B/5 maddesinde belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin aslı veya Noter tasdikli sureti,

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

E. SINAV ŞEKLİ SINAV TARİHİ VE YERİ VE SAATİ:

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, yabancı dilde yapılacak sözlü sınavdan oluşur.

Giriş Sınavı (Sözlü) 10/Mayıs/2011 Salı günü saat 10.00’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 27 E Blok 1. Kat 1 No’lu Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

F. SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Giriş Sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir.

Sınav Kimlik Belgesi olmayanlar sınava katılamaz.

G. SINAV KONULARI:

Adayların Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek ve Avrupa Birliği mevzuatını rahatlıkla takip edecek düzeyde İngilizce bilip bilmediğini tespit amacıyla Sözlü sınav İngilizce dilinden Avrupa Birliği (AB), Türkiye AB ilişkileri, AB ve Türkiye Enerji (elektrik, petrol ve doğalgaz, maden, çevre) Politikaları genel konu başlıklarında, ancak “genel kültür” düzeyinde, yapılacaktır.

H. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Sınav sözlü olarak tek aşamalı ve Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(2) Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamalı yapılacağından, Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına Giriş ve Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavlarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak 3 adet kadro sayısının dört katı olan 12 aday sözlü sınava alınacaktır. Ancak, son sıradaki adaya eşit puana sahip başvuranlar da sözlü sınava çağrılır. Başvuran adayların tamamının isim listesi KPSS puan sıralamasına göre Bakanlık WEB sayfasında yayınlanacaktır.

(3) Sınav Kurulu üyeleri adayın, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak, Avrupa Birliği (AB), Türkiye-AB İlişkileri, AB ve Türkiye Enerji Politikaları genel konu başlıklarında, ancak “genel kültür” düzeyinde, İngilizce yapılacak sözlü sınav sonucunda her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınav, başlama saatinden bitim saatine kadar görüntülü olarak kayıt altına alınır. Sınav sonuçları sınavı takip eden en geç 3 gün içinde Giriş Sınav Kurulu Başkanı tarafından Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen 3 adet kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak münhal bulunan kadro sayısı kadar (3) aday, sınavı başarmış kabul edilir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, Yönetmelik gereğince 1/5 oranında belirlenecek (1 kişi) yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayın/adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

İ. KAZANANLARIN İLANI VE ATAMASI:

Personel Dairesi Başkanlığı sınavın nihai sonucunu kendisine bildirildiği tarihten itibaren beş (5) iş günü içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 06100 Bahçelievler/ANKARA yerleşkesi panolarında ilan eder. Ayrıca adayların müracaat formlarında belirttikleri adreslerine mektupla bildirilecek, ilaveten Bakanlığın web sayfasında yayınlanacaktır.

Sınavda başarılı olanların Bakanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde atamaya ilişkin istenilen belgeler ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekir.

Tebligatta belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan ve bu nedenle ataması yapılamayanın yerine, yedek listedeki aday, aynı usulde atanacaktır.

J. BİLGİ ALMA:

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’ndan (İnönü Bulvarı No:27 06100 Bahçelievler/ANKARA) ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 223 96 72 – (0312) 222 41 59

(0312) 213 11 24 – (0312) 215 97 76; (0312) 212 64 20 / 6029

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web sayfası: http//www.enerji.gov.tr

e-posta: abk@enerji.gov.tr

Rate this post
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum yapın